Inclusief onderwijs.com


 

 

 

Over Inclusief onderwijs

Wat is inclusief onderwijs ?

 1. Onderwijzen van leerlingen met beperkingen in reguliere scholen ongeacht de mate of hevigheid van hun beperkingen.

 2. Het aanmoedigen en het uitvoeren van activiteiten die de ontwikkeling van vriendschappen en verhoudingen tussen leerlingen met en zonder beperkingen bevorderen.

 3. Het aanbieden van ondersteuning noodzakelijk voor zinvolle en succesvolle deelname van leerlingen met beperkingen in reguliere programma’s.

 4. Een school en een bestuur, die een missie hebben, welke veelomvattend is en hoge verwachtingen heeft van alle leerlingen, inclusief die met beperkingen.

 5. Zorgen voor professionele vorming van en begeleiding voor al het personeel. Dit voor wat betreft het onderwijzen van leerlingen met beperkingen in inclusieve leeromgeving.

 6. Klassen inroosteren voor alle schoolactiviteiten op een manier dat de mogelijkheden om leerlingen met beperkingen te laten deelnemen maximaal zijn.

 7. Verzekeren dat alle schoolplaatsingen leeftijdsgeschikt zijn.

 8. Het personeel laten begrijpen dat leerlingen met beperkingen in het reguliere onderwijs kunnen zitten en dat dit soms van het vereist les te geven op een manier die anders is dan voor de meeste leerlingen.

 9. Het gebruik van de ‘persoon eerst’-taal (‘leerlingen met beperkingen’ in plaats van ‘beperkte leerlingen’) en alle leerlingen de menselijke verschillen laten begrijpen en waarderen.

Waarom inclusief onderwijs ?

 1. Het beginsel van gelijke behandeling is een van de grondwettelijke pilaren van onze samenleving. Kinderen met een handicap moeten dezelfde toegang tot het onderwijs hebben als andere kinderen.

 2. Geïntegreerde scholen zijn betere scholen. Scholen die gewend zijn ook aan gehandicapte kinderen les te geven zijn er meer op gericht het beste uit een kind te halen. Intimidatie, pesterijen en geweld komen op geïntegreerde scholen minder voor dan op niet-geïntegreerde scholen.

 3. De aanwezigheid van een gehandicapt kind in de klas leert de andere kinderen dat handicaps deel uit maken van het menselijk bestaan, dat gehandicapten niet veel anders zijn dan zij en dat je er zelfs vrienden mee kunt worden.

 4. Gehandicapte kinderen presteren minstens zo goed op een geïntegreerde school en leren sociaal breder te functioneren doordat een gewone school in veel opzichten een afspiegeling vormt van de samenleving. Dit verhoogt hun mogelijkheden om vrienden te maken en later werk te vinden.

 5. De niet-gehandicapte leerlingen zullen niet minder tijd en aandacht krijgen. Als alle kinderen met een handicap naar het regulier onderwijs zouden gaan, zou het aantal gehandicapte kinderen niet meer bedragen dan hooguit één per twee klassen. Doordat er geld en middelen uit het speciaal onderwijs vrijkomen, kunnen de klassen worden verkleind of kunnen extra leerkrachten aangesteld worden.

 6. Scholen worden niet op kosten gejaagd door gehandicapte kinderen toe te laten. Extra geld, leerkrachten, voorzieningen en gebouwen worden overgeheveld vanuit het speciaal onderwijs.

Voor wie is inclusief onderwijs ?

Inclusief onderwijs is voor alle leerlingen. Peildatum 2007 (Bron R.Franke) bezochten bijna 25.000 kinderen met een rugzakje (Leerlinggebonden financiering/LGF) het regulier basisonderwijs. Ruim 110.000 kinderen bezochten een school voor speciaal onderwijs. Er is nog een hele weg te gaan.

Waar vind ik inclusief onderwijs ?

Er zijn in Nederland een aantal scholen die binnen een pilot Inclusief onderwijs gestart zijn met het plaatsen van kinderen met een beperking in reguliere groepen. Voorbeelden hiervan:

Samenwerkingsverband WSNS 41.07 Gorinchem e.o.
obs Burgemeester Sigmond in Werkendam
kbs Mariëngaarde in Gorinchem